Fumitoshi Kanazawa sensei – Hennau Pierre-Patrick sensei