Stage TANAKA Sensei 2 Mars 2019

ParSensei

Stage TANAKA Sensei 2 Mars 2019

Stage Karate le 2 Mars 2019 avec TANAKA Sensei au Club Poseison Bruxelles. Info: Bakkioui Sensei.

Stage TANAKA Dojo Tour 2019

À propos de l’auteur

Sensei administrator